Xây dựng niềm tin bằng chất lượng và dịch vụ

Sản phẩm : Gốc tinh thể thẩm thấu

TOME Group cung cấp các vật tư kỹ thuật sau đây

WaterPlug

WaterPlug

Acrylic Bondcrete

Acrylic Bondcrete

Sika Latex TH

Sika Latex TH

Nitobond SBR

Nitobond SBR

Thép sợi 3D-Dramix

Thép sợi 3D-Dramix

Gốc tinh thể

Gốc tinh thể

Gốc Epoxy

Gốc Epoxy

Maxcrete 622

Maxcrete 622

Lanko 731

Lanko 731

renderoc s

renderoc s

Maxcrete 651

Maxcrete 651

Penecrete Mortar

Penecrete Mortar

Nitoflor Lithurin2

Nitoflor Lithurin2

Peneguard

Peneguard

Peneseal FH

Peneseal FH