Xây dựng niềm tin bằng chất lượng và dịch vụ

Sản phẩm : Gốc tinh thể thẩm thấu

TOME Group cung cấp các vật tư kỹ thuật sau đây

NITOPROOF 30

NITOPROOF 30

SIKAPROOF MEMBRANE

SIKAPROOF MEMBRANE

FLINKOTE NO3

FLINKOTE NO3

CONMIK SEAL 100

CONMIK SEAL 100

CONMIK FLEX

CONMIK FLEX

SikaTop Seal 107

SikaTop Seal 107

Maxbond 1211

Maxbond 1211

Nitocote CM210

Nitocote CM210

Brushbond Grey

Brushbond Grey

Brushbond FLXIII

Brushbond FLXIII

Conmik Seal

Conmik Seal

Aquafin IC

Aquafin IC

Betec M5

Betec M5

Brushbond TGP

Brushbond TGP

Penetron Plus

Penetron Plus